Uplanjenje Objekata

Uplanjenje objekta je postupak kojim se evidentira objekat u katastaru i zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene građevine treba evidentirati objekat u katastaru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini ( dogradnja, rušenje i sl.)

Zašto se objekti moraju evidentirati u katastru i zemljišnoj knjizi?

Objekat je važno evidentirati zbog:

  • kupoprodaje ili poklona nekretnine,
  • rješavanja imovinsko-pravnih poslova,
  • etažiranja objekta,
  • hipoteke


Elaborat uplanjenja objekta

 

Da bi se objekat evidentirao u katastru i zemljišnoj knjizi mora se izraditi elaborat uplanjenja objekta. Nakon što se predmetna parcela sa pripadajućim objektom snimi, dobiveni podaci se kompjuterski obrađuju u CADS programima. Prilikom formiranja geodetskog elaborata iskazuje se površina pod objektom i dvorištem.

Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru u katastru. Nakon pregleda, katastar ovjerava i provodi promjene u katastarskom operatu.

Prijavne listove za zemljišnu knjigu, katastar šalje po protokolu u zemljišnu knjigu (gruntovnicu).

Za izradu geodetskog elaborata uplanjenja objekta, za evidentiranje objekta u katstaru i zemljišnoj knjizi potrebni su slijedeći dokumenti:

– pravosnažno Rješenje o odobrenju za građenje (građevinska dozvola)

– pravosnažno Rješenje o odobrenu za upotrebu objekta (upotreba dozvola)

Uplanjenje Objekata
Close Search Window