Geodetski snimak za legalizaciju objekta

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja, oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa.

Geodetski snimak ovisi o namjeni, može imati i visinsku predstavu terena, koja je naznačena kotama i izohipsama.

Budući da postoji veliki problem neusklađenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, prilikom mnogih radova preporučuje se od ovlaštenog geodetskog stručnjaka zatražiti izradu geodetskog snimka.

Najčešće namjene geodetskog snimka stvarnog stanja su slijedeće:

  • određivanje stvarne površine parcele prilikom kupoprodaje,
  • za ishođenje upotrebne dozvole,
  • za legalizaciju objekta,
  • koristi se kao osnova za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih poslova,
  • predstavlja smjernice uz pomoć koje advokat pokreće parnicu spora o vlasništvu nad dijelom pojedine parcele ili parcela.


Na geodetskom snimku se linijom i šrafurom označava područje koje je predmet spora.

Geodetski Snimak Za Legalizaciju Objekta
Close Search Window