Elaborat Cijepanja

Šta je elaborat cijepanja parcela?

 

Elaborat cijepanja parcela je geodetski proizvod sastavljen od grafičkih priloga sa prikazanim stvarnim i katastarskim stanjem, te niza pisanih iskaza za katastar i zemljišnu knjigu, a temelj je za promjenu stanja u katastru i zemljišnoj knjizi.


Čemu služi elaborat cijepanja parcela?

Elaborat cijepanja parcela služi za formiranje jedne ili više parcela (katastarskih čestica) u svrhu:

  • kupnje ili prodaje nekretnina,
  • ostavinske diobe,
  • diobe porodične imovine,
  • formiranje građevinskih čestica,
  • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
  • dobivanje hipotekarnog kredita.
Elaborat Cijepanja
Close Search Window