Cijepanje Parcela

Cijepanje parcela je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcela u katastaru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska parcela dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu.

Kako izgleda postupak cijepanja parcela?

Geodetski stručnjak izlazi na teren te snima predmetnu parcelu. Nakon što se predmetna parcela snimi, dobiveni podaci se kompjuterski obrađuju, iscrtavaju te se izrađuje elaborat cijepanja parcela.

Nakon preglada i provedbe predmeta u katastaru, novonastalo stanje se evidentira u katastarskom operatu. Prijavne listove za zemljišnu knjigu koji katastar šalje u gruntovnicu, njima se evidentiraju promjene na predmetnim parcelama u zemljišnoknjižnom uredu općinskog suda, te se stanje u katastaru usklađuje sa stanjem u zemljišnoj knjizi. Elaboratom cijepanja parcela se vlasničko stanje ne mijenja. Mijenjanje vlasničkog stanja je moguće prilaganjem ispravnih kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora i slično.

Cijepanje parcela
Close Search Window